Friday, December 11, 2020

மிஷநரிகள் வழிகாட்டலில் கிறிஸ்துவ பிரிட்டீஷ் ஆங்கிலேயர் கொள்ளை அடித்தது ரூ.3,500 லட்சம் கோடிகள்

                                              

கிறிஸ்துவ பிரிட்டீஷ் ஆங்கிலேயர் மிஷநரிகள் வழிகாட்டலில் இந்தியாவில் கொள்ளை அடித்தது 45 டிரில்லியன் டாலர்கள் அல்லது, 3,500 லட்சம் கோடிகள் என அமெரிக்காவின் கொலம்பியா பல்கலைக் கழக பதிப்பகம்- டெல்லி ஜேஎன்யூ பல்கலைக் கழக பொருளாதரப் பேராசிரியரும்  உலகப்  புகழ் பெற்ற பொருளாதார நிபுணர்  உட்சா  பட்நாயக்கின் புதிய ஆராய்ச்சி    -  வெளியிட்டது- 1765 முதல் 1947 வரையிலான காலகட்டத்தில் பிரிட்டன் இந்தியாவில் இருந்து மொத்தம் 45 டிரில்லியன் டாலர்களை வெளியேற்றியது று கணக்கிட்டார்
இந்தியா 1947 ஆண்டு சுதந்திரம் பெருமுன் 800 ஆண்டுகள் அடிமையாக, முதலில் அரேபிய குரான் கதை வணக்க முகலாயர் கீழ் 600 ஆண்டுகளும், பின் 250 ஆண்டுகள் கிறிஸ்துவ பைபிள் கதை வணக்க கொடுங்கோலர்களிடமும்.

முகலாயர் காலத்தில் வீழ்ச்சி எனினும் இந்தியாவின் சொத்துகள் இங்கேயே இருந்தன, கொடுங்கோல் முகலாய அரசன் மற்றும் எடுபிடிகளிடம் பெருமளவில் தேங்கியது.
மிஷநரி கிறிஸ்துவமோ இங்கிருந்து கொள்ளை, சுரண்டல் என அள்ளி சென்றது

கிறிஸ்துவ பிரிட்டிஷ் ஆரம்பத்தில் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி எனவும் பின் நேரடியான ஆட்சியாகவும் இந்தியாவை 1765 முதல் 1947வரை ஆண்டது. 
கிறிஸ்துவ  மதமாற்ற பாதிரிமார்கள் வந்து உடனே இந்தியரை பிரித்துக் கெடுத்துக் கொள்ளை அடிக்க வந்தனர். இந்திய இறைநூல்களை மொழி பெயர்க்க என ஆரம்பித்து, பின்னர் இந்திய ஆட்சி அதிகாரிகளாய் (ICS)  வருவோருக்கு பாடம் எடுத்தது கிறிஸ்துவ கொடுங்கோல் பாதிரிகள்முழுமையாக அறிவியல் பொய் என நிருபித்த திராவிடர் ஆரியர் இனம் எனும்  இனக் கோட்பாடு வேசிப் பாதிரிகள் உருவாக்கியதே. கால்டுவெல் பாதிரி ஆய்வுபடி தமிழ் மொழி டமேற்கில் உள்ள உக்ரைன் பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்கைத்திய மொழிக் குடும்பமேதமிழர் கைபர் போலன் கணவாய் வழியே வந்த வந்த அன்னிய வந்தேறிகளே
                                      

இந்தியருள் பிளவை உருவாக்கி, மத மோத உருவாக்கி, ஜாதிப் பிரிவினையை வக்கிரமாக்கி - இந்தியக் கல்வி முறையை முழுமையாக அழித்தது கிறிஸ்துவ கொடுங்கோல் பாதிரி விஷநரிகளே.


அரேபியாவின் அல் ஜசீரா தொலைக் காட்சிக்காய் -  டாக்டர் ஜேசன் ஹிக்கல் ( லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வியாளர் & ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸின் உறுப்பினர்.
 


How Britain stole $45 trillion from India

And lied about it.

Lord Louis Mountbatten, the last Viceroy of India, and his wife, Lady Edwina Mountbatten, ride in the state carriage towards the Viceregal lodge in New Delhi, on March 22, 1947 [File: AP]
Lord Louis Mountbatten, the last Viceroy of India, and his wife, Lady Edwina Mountbatten, ride in the state carriage towards the Viceregal lodge in New Delhi, on March 22, 1947 [File: AP]

There is a story that is commonly told in Britain that the colonisation of India – as horrible as it may have been – was not of any major economic benefit to Britain itself. If anything, the administration of India was a cost to Britain. So the fact that the empire was sustained for so long – the story goes – was a gesture of Britain’s benevolence.

New research by the renowned economist Utsa Patnaik – just published by Columbia University Press – deals a crushing blow to this narrative. Drawing on nearly two centuries of detailed data on tax and trade, Patnaik calculated that Britain drained a total of nearly $45 trillion from India during the period 1765 to 1938. 

It’s a staggering sum. For perspective, $45 trillion is 17 times more than the total annual gross domestic product of the United Kingdom today.

How did this come about?

It happened through the trade system. Prior to the colonial period, Britain bought goods like textiles and rice from Indian producers and paid for them in the normal way – mostly with silver – as they did with any other country. But something changed in 1765, shortly after the East India Company took control of the subcontinent and established a monopoly over Indian trade.

Here’s how it worked. The East India Company began collecting taxes in India, and then cleverly used a portion of those revenues (about a third) to fund the purchase of Indian goods for British use. In other words, instead of paying for Indian goods out of their own pocket, British traders acquired them for free, “buying” from peasants and weavers using money that had just been taken from them.

It was a scam – theft on a grand scale. Yet most Indians were unaware of what was going on because the agent who collected the taxes was not the same as the one who showed up to buy their goods. Had it been the same person, they surely would have smelled a rat.

Some of the stolen goods were consumed in Britain, and the rest were re-exported elsewhere. The re-export system allowed Britain to finance a flow of imports from Europe, including strategic materials like iron, tar and timber, which were essential to Britain’s industrialisation. Indeed, the Industrial Revolution depended in large part on this systematic theft from India.

On top of this, the British were able to sell the stolen goods to other countries for much more than they “bought” them for in the first place, pocketing not only 100 percent of the original value of the goods but also the markup.

After the British Raj took over in 1858, colonisers added a special new twist to the tax-and-buy system. As the East India Company’s monopoly broke down, Indian producers were allowed to export their goods directly to other countries. But Britain made sure that the payments for those goods nonetheless ended up in London. 

How did this work? Basically, anyone who wanted to buy goods from India would do so using special Council Bills – a unique paper currency issued only by the British Crown. And the only way to get those bills was to buy them from London with gold or silver. So traders would pay London in gold to get the bills, and then use the bills to pay Indian producers. When Indians cashed the bills in at the local colonial office, they were “paid” in rupees out of tax revenues – money that had just been collected from them. So, once again, they were not in fact paid at all; they were defrauded.

Meanwhile, London ended up with all of the gold and silver that should have gone directly to the Indians in exchange for their exports.

This corrupt system meant that even while India was running an impressive trade surplus with the rest of the world – a surplus that lasted for three decades in the early 20th century – it showed up as a deficit in the national accounts because the real income from India’s exports was appropriated in its entirety by Britain. 

Some point to this fictional “deficit” as evidence that India was a liability to Britain. But exactly the opposite is true. Britain intercepted enormous quantities of income that rightly belonged to Indian producers. India was the goose that laid the golden egg. Meanwhile, the “deficit” meant that India had no option but to borrow from Britain to finance its imports. So the entire Indian population was forced into completely unnecessary debt to their colonial overlords, further cementing British control. 

Britain used the windfall from this fraudulent system to fuel the engines of imperial violence – funding the invasion of China in the 1840s and the suppression of the Indian Rebellion in 1857. And this was on top of what the Crown took directly from Indian taxpayers to pay for its wars. As Patnaik points out, “the cost of all Britain’s wars of conquest outside Indian borders were charged always wholly or mainly to Indian revenues.” 

And that’s not all. Britain used this flow of tribute from India to finance the expansion of capitalism in Europe and regions of European settlement, like Canada and Australia. So not only the industrialisation of Britain but also the industrialisation of much of the Western world was facilitated by extraction from the colonies.

Patnaik identifies four distinct economic periods in colonial India from 1765 to 1938, calculates the extraction for each, and then compounds at a modest rate of interest (about 5 percent, which is lower than the market rate) from the middle of each period to the present. Adding it all up, she finds that the total drain amounts to $44.6 trillion. This figure is conservative, she says, and does not include the debts that Britain imposed on India during the Raj.

These are eye-watering sums. But the true costs of this drain cannot be calculated. If India had been able to invest its own tax revenues and foreign exchange earnings in development – as Japan did – there’s no telling how history might have turned out differently. India could very well have become an economic powerhouse. Centuries of poverty and suffering could have been prevented.

All of this is a sobering antidote to the rosy narrative promoted by certain powerful voices in Britain. The conservative historian Niall Ferguson has claimed that British rule helped “develop” India. While he was prime minister, David Cameron asserted that British rule was a net help to India.

This narrative has found considerable traction in the popular imagination: according to a 2014 YouGov poll, 50 percent of people in Britain believe that colonialism was beneficial to the colonies.

Yet during the entire 200-year history of British rule in India, there was almost no increase in per capita income. In fact, during the last half of the 19th century – the heyday of British intervention – income in India collapsed by half. The average life expectancy of Indians dropped by a fifth from 1870 to 1920. Tens of millions died needlessly of policy-induced famine.

Britain didn’t develop India. Quite the contrary – as Patnaik’s work makes clear – India developed Britain.

What does this require of Britain today? An apology? Absolutely. Reparations? Perhaps – although there is not enough money in all of Britain to cover the sums that Patnaik identifies. In the meantime, we can start by setting the story straight. We need to recognise that Britain retained control of India not out of benevolence but for the sake of plunder and that Britain’s industrial rise didn’t emerge sui generis from the steam engine and strong institutions, as our schoolbooks would have it, but depended on violent theft from other lands and other peoples.

 இந்தியாவின் காலனித்துவம் - அது இருந்ததைப் போலவே கொடூரமானது - பிரிட்டனுக்கு எந்தவொரு பெரிய பொருளாதார நன்மையும் இல்லை என்று பொதுவாக பிரிட்டனில் கூறப்படும் ஒரு கதை உள்ளது. ஏதாவது இருந்தால், இந்தியாவின் நிர்வாகம் பிரிட்டனுக்கு ஒரு செலவாகும். ஆகவே, பேரரசு இவ்வளவு காலமாக நீடித்தது - கதை செல்கிறது - பிரிட்டனின் தயவின் ஒரு சைகை.

மிஷநரி ஆட்சி இதை செய்தது எப்படி?

இது வர்த்தக அமைப்பு மூலம் நடந்தது. காலனித்துவ காலத்திற்கு முன்னர், பிரிட்டன் இந்திய உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து ஜவுளி மற்றும் அரிசி போன்ற பொருட்களை வாங்கி, சாதாரண வழியில் - பெரும்பாலும் வெள்ளியுடன் - வேறு எந்த நாட்டையும் போலவே செலுத்தியது. ஆனால் 1765 ஆம் ஆண்டில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி துணைக் கண்டத்தின் கட்டுப்பாட்டைக் கைப்பற்றி இந்திய வர்த்தகத்தில் ஏகபோக உரிமையை ஏற்படுத்திய சிறிது நேரத்தில் ஏதோ மாற்றம் ஏற்பட்டது.

இது எவ்வாறு செயல்பட்டது என்பது இங்கே. கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியாவில் வரிகளை வசூலிக்கத் தொடங்கியது, பின்னர் அந்த வருவாயில் ஒரு பகுதியை (சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு) புத்திசாலித்தனமாக பிரிட்டிஷ் பயன்பாட்டிற்காக இந்தியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு நிதியளித்தது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்தியப் பொருட்களுக்கு தங்கள் சொந்த பாக்கெட்டிலிருந்து பணம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, பிரிட்டிஷ் வர்த்தகர்கள் அவற்றை இலவசமாக வாங்கினர், விவசாயிகளிடமிருந்தும் நெசவாளர்களிடமிருந்தும் “வாங்குதல்” அவர்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட பணத்தைப் பயன்படுத்தி.

இது ஒரு மோசடி - பெரும் அளவில் திருட்டு. இன்னும் பெரும்பாலான இந்தியர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது, ஏனென்றால் வரிகளை வசூலித்த முகவர் தங்கள் பொருட்களை வாங்குவதைக் காட்டியவர் அல்ல. அதே நபராக இருந்திருந்தால், அவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு எலி வாசனை செய்திருப்பார்கள்.

திருடப்பட்ட சில பொருட்கள் பிரிட்டனில் நுகரப்பட்டன, மீதமுள்ளவை வேறு இடங்களுக்கு மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. மறு ஏற்றுமதி முறை பிரிட்டனின் தொழில்மயமாக்கலுக்கு இன்றியமையாத இரும்பு, தார் மற்றும் மரம் போன்ற மூலோபாய பொருட்கள் உட்பட ஐரோப்பாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்ய நிதியுதவி செய்ய பிரிட்டனை அனுமதித்தது. உண்மையில், தொழில்துறை புரட்சி இந்தியாவிலிருந்து இந்த முறையான திருட்டைப் பொறுத்தது.

இதற்கு மேல், ஆங்கிலேயர்கள் திருடப்பட்ட பொருட்களை மற்ற நாடுகளுக்கு முதலில் “வாங்கியதை” விட அதிகமாக விற்க முடிந்தது, பொருட்களின் அசல் மதிப்பில் 100 சதவீதத்தை மட்டுமல்ல, மார்க்அப்பையும் பாக்கெட் செய்தனர்.

1858 இல் பிரிட்டிஷ் ராஜ் பொறுப்பேற்ற பிறகு, காலனித்துவவாதிகள் வரி மற்றும் கொள்முதல் முறைக்கு ஒரு சிறப்பு புதிய திருப்பத்தைச் சேர்த்தனர். கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஏகபோகம் முறிந்ததால், இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் பொருட்களை நேரடியாக மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் அந்த பொருட்களுக்கான கொடுப்பனவுகள் லண்டனில் முடிவடைவதை பிரிட்டன் உறுதி செய்தது.

இது எவ்வாறு வேலை செய்தது? அடிப்படையில், இந்தியாவில் இருந்து பொருட்களை வாங்க விரும்பும் எவரும் சிறப்பு கவுன்சில் பில்களைப் பயன்படுத்தி அவ்வாறு செய்வார்கள் - பிரிட்டிஷ் மகுடத்தால் மட்டுமே வழங்கப்படும் ஒரு தனித்துவமான காகித நாணயம். அந்த பில்களைப் பெறுவதற்கான ஒரே வழி லண்டனில் இருந்து தங்கம் அல்லது வெள்ளியுடன் வாங்குவதாகும். எனவே வர்த்தகர்கள் பில்களைப் பெற லண்டனில் தங்கத்தை செலுத்துவார்கள், பின்னர் பில்களைப் பயன்படுத்தி இந்திய தயாரிப்பாளர்களுக்கு பணம் செலுத்துவார்கள். உள்ளூர் காலனித்துவ அலுவலகத்தில் இந்தியர்கள் பில்களைப் பெற்றபோது, ​​வரி வருவாயில் இருந்து அவர்களுக்கு ரூபாயில் "பணம்" வழங்கப்பட்டது - அவர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பணம். எனவே, மீண்டும், அவர்களுக்கு உண்மையில் ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை; அவர்கள் மோசடி செய்யப்பட்டனர்.

இதற்கிடையில், லண்டன் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி அனைத்தையும் இந்தியர்களுக்கு நேரடியாக ஏற்றுமதிக்கு ஈடாக சென்றிருக்க வேண்டும்.

இந்த ஊழல் முறை என்னவென்றால், இந்தியா உலகின் பிற பகுதிகளுடன் ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய வர்த்தக உபரியை இயக்கும் போது கூட - 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் மூன்று தசாப்தங்களாக நீடித்த ஒரு உபரி - இது தேசிய கணக்குகளில் பற்றாக்குறையாகக் காட்டப்பட்டது, ஏனெனில் இந்தியாவின் உண்மையான வருமானம் ஏற்றுமதிகள் முழுவதுமாக பிரிட்டனால் கையகப்படுத்தப்பட்டன.

இந்த கற்பனையான "பற்றாக்குறையை" சிலர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள், இந்தியா பிரிட்டனுக்கு ஒரு பொறுப்பு. ஆனால் அதற்கு நேர்மாறானது உண்மைதான். இந்திய உற்பத்தியாளர்களுக்குச் சொந்தமான மகத்தான வருமானத்தை பிரிட்டன் தடுத்தது. தங்க முட்டையை வைத்த வாத்து இந்தியா தான். இதற்கிடையில், "பற்றாக்குறை" என்பது அதன் இறக்குமதிகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காக பிரிட்டனிடமிருந்து கடன் வாங்குவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. எனவே ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் தங்கள் காலனித்துவ மேலதிகாரிகளுக்கு முற்றிலும் தேவையற்ற கடனுக்கு தள்ளப்பட்டனர், இது பிரிட்டிஷ் கட்டுப்பாட்டை மேலும் உறுதிப்படுத்தியது.

1840 களில் சீனா மீது படையெடுப்பதற்கும் 1857 இல் இந்திய கிளர்ச்சியை ஒடுக்குவதற்கும் நிதியளித்த ஏகாதிபத்திய வன்முறையின் இயந்திரங்களுக்கு எரிபொருளாக பிரிட்டன் இந்த மோசடி அமைப்பிலிருந்து வந்த வீழ்ச்சியைப் பயன்படுத்தியது. மேலும் இது இந்திய வரி செலுத்துவோரிடமிருந்து கிரீடம் நேரடியாக பணம் செலுத்தியதற்கு மேல் அதன் போர்களுக்கு. பட்நாயக் சுட்டிக்காட்டியுள்ளபடி, “இந்திய எல்லைகளுக்கு வெளியே பிரிட்டனின் அனைத்து வெற்றிப் போர்களுக்கும் எப்போதுமே முழுமையாகவோ அல்லது முக்கியமாக இந்திய வருவாய்களுக்காகவோ வசூலிக்கப்படுகிறது.”

அதெல்லாம் இல்லை. ஐரோப்பாவில் முதலாளித்துவத்தின் விரிவாக்கத்திற்கும் கனடா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற ஐரோப்பிய குடியேற்றப் பகுதிகளுக்கும் நிதியளிப்பதற்காக இந்தியாவில் இருந்து இந்த அஞ்சலி ஓட்டத்தை பிரிட்டன் பயன்படுத்தியது. எனவே பிரிட்டனின் தொழில்மயமாக்கல் மட்டுமல்லாமல், மேற்கத்திய உலகின் பெரும்பகுதியின் தொழில்மயமாக்கலும் காலனிகளில் இருந்து பிரித்தெடுப்பதன் மூலம் எளிதாக்கப்பட்டது.

பட்நாயக் காலனித்துவ இந்தியாவில் 1765 முதல் 1938 வரையிலான நான்கு தனித்துவமான பொருளாதார காலங்களை அடையாளம் கண்டு, ஒவ்வொன்றிற்கும் பிரித்தெடுப்பதைக் கணக்கிடுகிறார், பின்னர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் நடுப்பகுதியிலிருந்து ஒரு சாதாரண வட்டி விகிதத்தில் (சுமார் 5 சதவீதம், இது சந்தை வீதத்தை விடக் குறைவாக) சேர்கிறது. தற்போது. அதையெல்லாம் சேர்த்து, மொத்த வடிகால் 44.6 டிரில்லியன் டாலர் என்று அவர் காண்கிறார். இந்த எண்ணிக்கை பழமைவாதமானது, ராஜ் காலத்தில் பிரிட்டன் இந்தியா மீது சுமத்திய கடன்களை சேர்க்கவில்லை என்று அவர் கூறுகிறார்.

இவை கண்களைத் தூண்டும் தொகைகள். ஆனால் இந்த வடிகால் உண்மையான செலவுகளை கணக்கிட முடியாது. இந்தியா தனது சொந்த வரி வருவாயையும் அந்நிய செலாவணி வருவாயையும் வளர்ச்சியில் முதலீடு செய்ய முடிந்திருந்தால் - ஜப்பான் செய்தது போல - வரலாறு எவ்வாறு வித்தியாசமாக மாறியிருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. இந்தியா ஒரு பொருளாதார சக்தியாக மாறியிருக்க முடியும். பல நூற்றாண்டுகள் வறுமை மற்றும் துன்பங்களைத் தடுக்க முடியும்.

இவை அனைத்தும் பிரிட்டனில் சில சக்திவாய்ந்த குரல்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட ரோஸி கதைக்கு ஒரு புத்திசாலித்தனமான மருந்தாகும். பழமைவாத வரலாற்றாசிரியர் நியால் பெர்குசன், பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இந்தியாவை "அபிவிருத்தி" செய்ய உதவியது என்று கூறியுள்ளார். அவர் பிரதமராக இருந்தபோது, ​​பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இந்தியாவுக்கு நிகர உதவி என்று டேவிட் கேமரூன் வலியுறுத்தினார்.

இந்த விவரம் பிரபலமான கற்பனையில் கணிசமான இழுவைக் கண்டறிந்துள்ளது: 2014 யூகோவ் கருத்துக் கணிப்பின்படி, பிரிட்டனில் 50 சதவீத மக்கள் காலனித்துவமானது காலனிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று நம்புகின்றனர்.

இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் 200 ஆண்டுகால வரலாற்றில், தனிநபர் வருமானத்தில் ஏறக்குறைய அதிகரிப்பு இல்லை. உண்மையில், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசி பாதியில் - பிரிட்டிஷ் தலையீட்டின் உச்சம் - இந்தியாவில் வருமானம் பாதியாக சரிந்தது. இந்தியர்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் 1870 முதல் 1920 வரை ஐந்தில் ஒரு பங்கு குறைந்தது. கொள்கை தூண்டப்பட்ட பஞ்சத்தால் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தேவையில்லாமல் இறந்தனர்.

பிரிட்டன் இந்தியாவை உருவாக்கவில்லை. இதற்கு மாறாக - பட்நாயக்கின் பணி தெளிவுபடுத்துகிறது - இந்தியா பிரிட்டனை உருவாக்கியது.

இதற்கு இன்று பிரிட்டனுக்கு என்ன தேவை? ஒரு மன்னிப்பு? முற்றிலும். இழப்பீடு? ஒருவேளை - பட்நாயக் அடையாளம் காணும் தொகையை ஈடுசெய்ய பிரிட்டன் முழுவதிலும் போதுமான பணம் இல்லை என்றாலும். இதற்கிடையில், கதையை நேராக அமைப்பதன் மூலம் தொடங்கலாம். பிரிட்டன் இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டை தக்கவைத்துக் கொள்ளாமல், கொள்ளையடிப்பதற்காகவும், பிரிட்டனின் தொழில்துறை உயர்வு நீராவி இயந்திரம் மற்றும் வலுவான நிறுவனங்களிடமிருந்து சுய் ஜெனரிஸை வெளிப்படுத்தவில்லை என்பதையும் நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டும், ஏனெனில் நமது பள்ளி புத்தகங்கள் அதைப் போலவே இருக்கும், ஆனால் வன்முறையைச் சார்ந்தது பிற நிலங்கள் மற்றும் பிற மக்களிடமிருந்து திருட்டு.

No comments:

Post a Comment

போதை மருந்து -ஜாபர் சாதிக் - அமீர் சுல்தான்

எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுனு சொல்ற அமீருக்கு வயசு 56. பேரன் பேத்தி எடுத்துட்டாரா தெரியாது. அது சொந்த விஷயம் , ஆகவே வேண்டாம்.    ஆடு அமீர் : டாக...