Sunday, February 6, 2022

மரண வாக்கு மூலம் நம்பிக்கைக்கு உரியது எனில் அதன்படியே தீர்ப்பு - உயர் நீதிமன்றம்

  மரண வாக்கு மூலம் நம்பிக்கைக்கு உரியது என்பது சரி எனில் அதபடியே தீர்ப்பு - உயர் நீதிமன்றம்


 
 
No comments:

Post a Comment