Sunday, May 29, 2022

- முஸ்லிம் ஹோட்டல் உணவு தயாரிப்பில் கருத்தடை மருந்து சேர்ப்பு என்றதற்காக கேரளா அரசியல் தலைவர் பி.சி.ஜார்ஜ் கைது, ஜாமினில் வெளிவந்தார்.


 கேரளா அரசியல் தலைவர் பி.சி.ஜார்ஜ் - முஸ்லிம் ஹோட்டல் உணவு தயாரிப்பில் கருத்தடை மருந்து சேர்ப்பு என்ற்தற்காக, கைது, ஜாமினில் வெளிவந்தார். 


No comments:

Post a Comment