Tuesday, April 19, 2022

ஆப்கானிஸ்தான் ஷியா முஸ்லிம் குழந்தைகளை கொல்ல ஷரியா வழி சுன்னி முகம்மதிய பயங்கரவாதம்

அரேபியக் குர்ஆன் கதை வழி முகம்மதிய மதத்தில் ரமலான் மாதத்தில் அதிகமான பயங்கரவாத செயல் நடக்கிறதோ! 


No comments:

Post a Comment

Pakistan Parliament discussions